Vintage Glazed Ceramic Cabochons

 
Glazed Ceramic Cabochon - Burgundy Brass Brushstroke - 17mm x 24mm. Qty. 2 Glazed Ceramic Cabochon - Copper, Bronze Bubbles - 28mm x 38mm. Qty. 1
Glazed Ceramic Cabochon - Burgundy Brass BrushstrokeGlazed Ceramic Cabochon - Copper, Bronze Bubbles

Glazed Ceramic Cabochon - Burgundy Brass Brushstroke - 17mm x 24mm. Qty. 2

Glazed Ceramic Cabochon - Copper, Bronze Bubbles - 28mm x 38mm. Qty. 1

$4.00

$4.00

Glazed Ceramic Cabochon - Navy, Royal, Rust - 28mm x 38mm. Qty. 2 Glazed Ceramic Cabochon - Raspberry Bronze - 17mm x 24mm. Qty. 2
Glazed Ceramic Cabochon - Navy, Royal, RustGlazed Ceramic Cabochon - Raspberry Bronze

Glazed Ceramic Cabochon - Navy, Royal, Rust - 28mm x 38mm. Qty. 2

Glazed Ceramic Cabochon - Raspberry Bronze - 17mm x 24mm. Qty. 2

$8.00

$4.00

Glazed Ceramic Cabochon - Raspberry Pink - 24mm x 48mm. Qty. 1
Glazed Ceramic Cabochon - Raspberry Pink

Glazed Ceramic Cabochon - Raspberry Pink - 24mm x 48mm. Qty. 1

$4.00